Met dit dashboard geeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap meerjarig inzicht in de financiële gegevens uit de jaarrekeningen van alle Nederlandse onderwijsinstellingen die door het ministerie bekostigd worden.

Onderwijsinstellingen leggen verantwoording af op bestuursniveau. Daardoor is het niet mogelijk om gegevens op schoolniveau te bekijken; het is namelijk mogelijk dat meerdere scholen onder één bestuur vallen.

Klik hier voor het overzicht van besturen en hun scholen.

Met de interactieve figuren in dit dashboard kunt u inzicht krijgen in de financiële positie van onderwijssectoren en individuele besturen. Aan de linkerkant van deze pagina ziet u het menu met de selectiemogelijkheden voor dit dashboard. Het is mogelijk om te zoeken op:

 • Onderwijssector (inclusief groepering of onderwijssoort)
  • Besturen of samenwerkingsverbanden
   • Totaal baten of Rijksbijdragen
   • Naam of nummer van het bestuur of samenwerkingsverband
   • Jaartal

Klik nadat u een keuze heeft gemaakt op de knop ‘Toon selectie’.

Het dashboard bestaat uit de volgende hoofdcategorieën:

 • Jaarrekening
 • Financiële kengetallen
 • Continuïteitsparagraaf

Iedere categorie heeft verdere selectiemogelijkheden. Deze worden per categorie op het tabblad ‘Informatie’ verder uitgelegd.

Alle gebruikte gegevens zijn beschikbaar als open data op de website data.duo.nl. Klik hier voor directe toegang tot de datasets.

Voor een totaaloverzicht waarbij alle informatie zichtbaar is in tabelvorm (excel of pdf) verwijzen wij u naar data.duo.nl

Let op:

Het is mogelijk dat in sommige gevallen sprake is van afrondings- en interpretatieverschillen. Er is voor gekozen om de jaarrekeninggegevens van besturen die opereren in meerdere sectoren (bijvoorbeeld primair onderwijs en voortgezet onderwijs) toe te rekenen aan de onderwijssector die de grootste component in de jaarrekening heeft. Op dit moment zijn deze besturen dan ook alleen bij deze onderwijssector te vinden.

Dit dashboard bevat geen informatie over de besturen van Caribisch Nederland.


Om inzicht te krijgen in de financiële positie van een onderwijsinstelling of sector heeft u de informatie uit de jaarrekeningen nodig. Deze gegevens zijn op dit tabblad visueel inzichtelijk gemaakt.

De jaarrekening van een onderwijsinstelling bestaat uit een balans, exploitatierekening (staat van baten en lasten) en het kasstroomoverzicht. Deze drie onderdelen hebben ieder hun eigen tabblad.

Balans

Een balans is een overzicht per 31 december van het verslagjaar: van bezittingen en vorderingen aan de ene kant (de activa) en eigen vermogen en schulden aan de andere kant (passiva). De activa laat zien waar vermogen aan besteed is, de passiva toont waar het vermogen vandaan komt. De totalen van de linkerkant (activa) de en rechterkant (passiva) van de balans zijn daarom altijd aan elkaar gelijk.

In deze visualisatie ziet u alle passiva en activa van een schoolbestuur, onderverdeeld in categorieën. De stroom geeft visueel de samenstelling van de balansposten weer. Wanneer u met uw muis over de stromen gaat, wordt het bijbehorende bedrag weergegeven.

Staat van baten en lasten

Een overzicht van opbrengsten (inkomsten) en kosten (uitgaven) over het afgelopen boekjaar; ook wel de exploitatierekening genoemd. In deze visualisatie ziet u alle inkomsten en uitgaven van een schoolbestuur onderverdeeld naar de verschillende categorieën. Het geld stroomt als het ware van links naar rechts, de breedte van de stroom tussen de categorieën geeft visueel de onderlinge verhouding van de geldstromen weer. Wanneer u met uw muis over de stromen gaat, wordt het bijbehorende bedrag weergegeven.

Als er bij een bepaalde selectie geen financiële middelen gaan naar een specifieke categorie, wordt deze categorie niet in de visualisatie getoond.

Accountantskosten

Een overzicht van de accountantskosten onderverdeeld naar verschillende categorieën.

Kasstroomoverzicht

Een overzicht van de herkomst van de kasstroom in een bepaalde periode. Met deze visualisatie wordt inzichtelijk gemaakt welke in- en uitstroom van liquide middelen (o.a. contante middelen ,banktegoeden etc.) in een verslagjaar plaatsvindt. De visualisatie kan in- en uitgeklapt worden door op de bollen te klikken.

Klik hier voor de definities van de posten uit de balans, de staat van baten en lasten, de accountantshonoraria en het kasstroomoverzicht.
Hulp bij de figuren

Op deze pagina worden de activa en passiva onderverdeeld naar de verschillende categorieën getoond.

Het geld stroomt als het ware van links naar rechts, de breedte van de stroom tussen de categorieën geeft visueel de onderlinge verhouding van de geldstromen weer. Wanneer u met uw muis over de stromen gaat, wordt het bijbehorende bedrag weergegeven. U kunt de posten verplaatsen door te klikken en te slepen met uw muisHulp bij de figuren

Op deze pagina worden de totaal baten en lasten onderverdeeld naar de verschillende categorieën getoond.

Het geld stroomt als het ware van links naar rechts, de breedte van de stroom tussen de categorieën geeft visueel de onderlinge verhouding van de geldstromen weer. Wanneer u met uw muis over de stromen gaat, wordt het bijbehorende bedrag weergegeven. U kunt de posten verplaatsen door te klikken en te slepen met uw muis.Hulp bij de figuur

Op deze pagina worden de accountantskosten (accountantshonoraria) onderverdeeld naar de verschillende categorieën getoond.

Het geld stroomt als het ware van links naar rechts, de breedte van de stroom tussen de categorieën geeft visueel de onderlinge verhouding van de geldstromen weer. Wanneer u met uw muis over de stromen gaat, wordt het bijbehorende bedrag weergegeven. U kunt de posten verplaatsen door te klikken en te slepen met uw muis.


Hulp bij de figuur

Op deze pagina wordt het kasstroomoverzicht onderverdeeld naar de verschillende categorieën getoond.

De visualisatie kan in- en uitgeklapt worden door op de bollen te klikken. Indien de bol zwart omlijnd is, is deze nog uitklapbaar.

U kunt de de figuur verplaatsen door te klikken en te slepen met uw muis binnen de figuur. Door te scrollen kunt u in- en uitzoomen.Om de financiële positie van de onderwijssector of een individueel onderwijsbestuur verder te kunnen vaststellen, wordt gebruik gemaakt van financiële kengetallen. Voor een beeld van de financiële positie moeten deze kengetallen altijd in samenhang worden bekeken. Zij vormen een startpunt om het gesprek over de financiële positie van het bestuur aan te gaan.

Naast de standaardvisualisaties van de kengetallen zijn er ook visualisaties die het verloop van de kengetallen in de tijd en de spreiding van de individuele besturen weergeven.

Daarnaast is het mogelijk om via het keuzemenu een keuze te maken voor een van de overige financiële kengetallen die door de Inspectie van het Onderwijs gebruikt worden voor hun jaarlijkse ‘Financiële staat van het Onderwijs’.

Klik hier voor een overzicht van de in dit dashboard opgenomen financiële kengetallen met de bijbehorende definities.
Verloop over tijd

In dit tabblad wordt het verloop van de kengetallen over verschillende jaren visueel inzichtelijk gemaakt. In de standaardweergave worden alle sectoren gepresenteerd. Door in de legenda op een lijn te klikken, kunt u de selectie aanpassen. Het is ook mogelijk om in deze weergave één of meerdere besturen te selecteren, waardoor u deze kunt vergelijken met het sectorgemiddelde.

Spreiding

Met deze visualisatie kunt u in één oogopslag zien wat de spreiding is van alle individuele besturen voor de kengetallen. Dit kan voor zowel het totale onderwijsveld als voor de verschillende sectoren en groeperingen. U kunt de weergave in de figuren aanpassen door te klikken op de categorieën in de legenda.

Ook is het in deze weergave mogelijk om maximaal 5 individuele besturen te selecteren om te kunnen zien waar zij zich binnen de spreiding bevinden. Deze besturen zullen zichtbaar zijn als oranje punt. Wanneer u met uw muis over deze punten gaat, ziet u de naam van het bijbehorende bestuur.

In de spreidingsdiagrammen heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gekozen voor een weergave waarbij de verticale plaatsing bepalend is voor de weergegeven waarde van het desbetreffende kengetal. De horizontale plaatsing binnen een categorie heeft deze betekenis niet, deze zorgt er alleen voor dat alle punten (besturen) individueel zichtbaar zijn.

Let op:

Voor de kengetallen beleggingen ten opzichte van het eigen vermogen, kapitalisatiefactor, netto werkkapitaal, weerstandsvermogen en weerstandsvermogen exclusief materiële vaste activa zijn alleen gegevens op sector niveau beschikbaar.


Hulp bij de figuren

Op deze pagina worden de financiële kengetallen over de jaren heen getoond.

Maak in het zijpaneel een selectie van één of meerdere besturen. Kies vervolgens maximaal vijf financiële kengetallen. U heeft de mogelijkheid om onder het kopje 'Vergelijk met sectoren groepering en/of besturen' maximaal vier sectoren, groeperingen en/of besturen te kiezen, waarmee u uw selectie kunt vergelijken.

Door in de legenda op een lijn te klikken, kunt u de selectie aanpassen. Door te klikken en te slepen met uw muis kunt u een bepaald gebied kiezen om te vergroten. U kunt uit deze vergrote weergave komen door in de figuur dubbel te klikken met uw muis.

Klik op het camera icoon om de desbetreffende figuur te downloaden als png bestand.
Hulp bij de figuren

In deze figuren wordt per sector de spreiding van alle individuele besturen voor het geselecteerde kengetal getoond. In het zijpaneel kunt u de besturen filteren op basis van rijksbijdragen of totaal baten.

U heeft de mogelijkheid om maximaal vijf besturen te kiezen die met een oranje kleur worden benadrukt in de figuren. Deze kunt u (de)selecteren in het dropdown menu hieronder of door op de punten te klikken in de figuur. Voor deze selectie verschijnt per bestuur een tabel met daarin de waarde van het geselecteerde kengetal van het bestuur. Ook worden de waarden voor de sector en de groepering van het bestuur in deze tabel getoond. Let op: indien het kengetal voor een bepaald bestuur onbeschikbaar is, kunt u dit bestuur niet selecteren.

Daarnaast kunt u door op 'Toon boxplot' te klikken een boxplot laten zien. Wanneer u met uw muis over de boxplot gaat worden de minimale waarde, het eerste kwartiel, de mediaan, het derde kwartiel en de maximale waarde getoond.

Door in de legenda op een groepering te klikken, kunt u de selectie aanpassen.

Klik op het camera icoon om de desbetreffende figuur te downloaden als png bestand.
Het schoolbestuur geeft in de continuïteitsparagraaf een beschouwing (meerjarige doorkijk) op over het voorgenomen beleid in de komende jaren met een vertaling naar de financiële implicaties. De continuïteitsparagraaf bevat de volgende onderdelen:

Balans
 • Vaste activa uitgesplitst naar onderdelen
 • Vlottende activa uitgesplitst naar onderdelen
 • Passiva uitgesplitst naar onderdelen
Baten en lasten
 • Totaal van baten uitgesplitst naar onderdelen
 • Totaal van lasten uitgesplitst naar onderdelen
 • Overzicht van baten, lasten en resultaat
Financiële kengetallen
 • Hier komen dezelfde kengetallen terug als onder de hoofdcategorie ‘Financiële kengetallen’ met uitzondering van de volgende kengetallen:.
  • Algemene reserve / totaal baten plus financiële baten
  • Beleggingen ten opzichte van het eigen vermogen
  • Huisvestingsratio
  • Investeringen huisvesting / totaal baten plus financiële baten
  • Investeringen inventaris en apparatuur / totaal baten plus financiële baten
  • Kapitalisatiefactor
Niet-financiële kengetallen
 • Hier worden de overige in de continuïteitsparagraaf opgenomen kengetallen weergegeven.

U kunt de weergave in de figuren aanpassen door te klikken op de categorieën in de legenda.

Hulp bij de figuren

Op deze pagina worden de vaste activa, vlottende activa en passiva uitgesplitst naar onderdelen getoond zoals opgenomen in de continuïteitsparagraaf.

Door in de legenda op een blok te klikken, kunt u de selectie aanpassen.

Klik op het camera icoon om de desbetreffende figuur te downloaden als png bestand.

Hulp bij de figuren

Op deze pagina worden de totaal baten en lasten uitgesplitst naar onderdelen en het overzichtvan baten, lasten en resultaat getoond zoals opgenomen in de continuïteitsparagraaf.

Door in de legenda op een blok te klikken, kunt u de selectie aanpassen.

Klik op het camera icoon om de desbetreffende figuur te downloaden als png bestand.


Hulp bij de figuren

Op deze pagina worden de financiële kengetallen over de jaren heen getoond; zowel gerealiseerde waarden als prognoses worden in dezelfde figuur getoond. De waarden uit de meerjarige doorkijk worden als stippellijnen weergegeven.

Maak in het zijpaneel een selectie van één of meerdere besturen. Kies vervolgens maximaal vijf financiële kengetallen. U heeft de mogelijkheid om onder het kopje 'Vergelijk met sectoren groepering en/of besturen' maximaal vier sectoren, groeperingen en/of besturen te kiezen, waarmee u uw selectie kunt vergelijken.

Door in de legenda op een lijn te klikken, kunt u de selectie aanpassen. Door te klikken en te slepen met uw muis kunt u een bepaald gebied kiezen om te vergroten. U kunt uit deze vergrote weergave komen door in de figuur dubbel te klikken met uw muis.

Klik op het camera icoon om de desbetreffende figuur te downloaden als png bestand.
Hulp bij de figuren

In deze figuren wordt per sector de spreiding van alle individuele besturen voor het geselecteerde kengetal getoond uit de continuïteitsparagraaf. In het zijpaneel kunt u de besturen filteren op basis van rijksbijdragen of totaal baten.

U heeft de mogelijkheid om maximaal vijf besturen te kiezen die met een oranje kleur worden benadrukt in de figuren. Deze kunt u (de)selecteren in het dropdown menu hieronder of door op de punten te klikken in de figuur. Voor deze selectie verschijnt per bestuur een tabel met daarin de waarde van het geselecteerde kengetal van het bestuur. Ook worden de waarden voor de sector en de groepering van het bestuur in deze tabel getoond. Let op: indien het kengetal voor een bepaald bestuur onbeschikbaar is, kunt u dit bestuur niet selecteren.

Daarnaast kunt u door op 'Toon boxplot' te klikken een boxplot laten zien. Wanneer u met uw muis over de boxplot gaat worden de minimale waarde, het eerste kwartiel, de mediaan, het derde kwartiel en de maximale waarde getoond.

Door in de legenda op een groepering te klikken, kunt u de selectie aanpassen.

Klik op het camera icoon om de desbetreffende figuur te downloaden als png bestand.